Захиалсан цахим үнэмлэх ирсэн эсэхийг шүүх

Жич: хайх регистр жижгээр бичнэ. Жишээ нь: ил45121011