ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛ
Шинээр төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн оршин суугаа газрын, эсхүл хүүхдийн өөрийнх нь төрсөн газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандан үнэ төлбөргүйгээр бүртгүүлнэ.
Төрсний гэрчилгээ нь Монгол Улсын иргэнийг нотлон гэрчлэх,түүний хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах ач холбогдол бүхий иргэний бүртгэлийн анхдагч баримт юм.

ИРГЭН ТАНЫ БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Хүүхэд төрснөөс хойш төв суурин газарт 15 хоногийн дотор, орон нутагт 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ.Хугацаа хэтэрвэл гэрчилгээний үнэ 2500 төгрөг Төрийн банкны 130000070592 дансанд тушаана.
1.Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх /хуулбар/
2.Гэр бүлийн баталгаа /хуулбар /
3.Хүүхэд төрснийг тодорхойлох эмнэлгийн бичиг /СТ-4 маягт/, эх хүүхдийн эрүүл мэндийн ягаан дэвтрийг бөглөж,төрөх тасаг болон эрүүл мэндийн байгууллагын тамга дарагдсан байна

Жич:Төрсний бүртгэлийг иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 1211-р зүйлд заасны дагуу цахим хэлбэрээр бүртгүүлж болно

ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН АВАХАД

Архивын лавлагаа
Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх
Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 дансанд 5000 төгрөг тушаана.
ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ
Хуульд заасан харшлах шалтгаангүй бол 18 насанд хүрсэн Монгол улсын иргэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёр буюу Монгол улсын иргэн нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй харилцан зөвшилцсөнөөр гэрлэж болно.

Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг:
1. Гэрлэж байгаа хосуудын хамтран гаргасан өргөдөл /татах/
2. Урьд өмнө гэрлэж байсан эсэх тухай архивын лавлагаа /хэрэв гэрлэж байсан бол гэрлэлт цуцлуулсан гэрчилгээ буюу шүүхийн шиидвэр, нас барсан бол нас барсны гэрчилгээ/
3. Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх /хуулбар/
4. Эмнэлгийн эрүүл мэндийн бичиг /татах/
5. Гэрлэж байгаа хосууд өөрийн биеэр ирнэ
6. Хоёр талын гэрч /төрсөн хамаатан садан байна/
7. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 дансанд 2500 төгрөг тушаана.

ГЭРЛЭЛТ БҮРТГҮҮЛЭХЭД ХАРШЛАХ ШАЛТГААН:

• Өмнөх гэрлэлт хүчинтэй байгаа бол
• Гэрлэгчид хоёулаа, эсхүл хэн нэг нь 18 насанд хүрээгүй бол
• Төрөл садангийн хүмүүс хоорондоо гэрлэх
• Харгалзан дэмжигч, дэмжүүлэгч хоёр гэрлэх
• Үрчлэгч, үрчлүүлэгч гэрлэх
• Гэрлэгсдийн хэн нэг нь, эсхүл хоёул удамших хандлагатай сэтгэцийн архаг өвчтэй бол

ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН АВАХАД

Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг:
1. Архивын лавлагаа
2. Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх
3. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 дансанд 5000 төгрөг тушаана.
ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛ
Монгол Улсын 16 нас хүрсэн иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрийг дараах тохиолдолд нэгээс илүүгүй удаа өөрчилж болно.Үүнд:
1. Овгоо буруу тогтоосон.
2. Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр бичиг баримтанд зөрүүтэй бичигдсэн.
3. Хэлэх, бичихэд хэцүү, гаж этгээд нэрээ өөрчлөх хүсэлт гаргасан.
4. Төрсөн буюу үрчлэн авсан эцэг эхийн нэрээр овоглох хүсэлт гаргасан
5. Гадаадын иргэнтэй гэр бүл болсон Монгол Улсын харьяат эмэгтэй нөхрийнхөө овгоор овоглох хүсэлт гаргасан

ХАРШЛАХ ШАЛТГААН:

- Өргөдөл гаргагч нь сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хоригдол, хорих ял эдэлж байсан бол
- Өргөдөл гаргагч банк, татварын байгууллагад өртэй бол

Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг:

1. Эцэг, эхийн өргөдөл /Ямар шалтгаанаар овог, эцгийн /эхийн/ нэр, нэр өөрчлөх болсноо тодорхой бичнэ/
2. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх болон гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан байна/
3. Архивын лавлагаа
4. Сургууль, ажлын газрын тодорхойлолт /насны байдлаас хамаарч/
5. Тухайн оршин суугаа газрын багийн Засаг даргын тодорхойлолт, ам бүлийн тодорхойлолт
6. Одоо авах гэж байгаа овог, эцгийн /эхийн/ нэр, нэрээр бичигдсэн бичиг баримтын хуулбар /2-3/
7. Банкны тодорхойлолт /татах/
8. Татварын албаны тодорхойлолт
9. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт үнэ – 1000 төгрөг
10. Төрсний гэрчилгээний үнэ –5000
Овог нэр өөрчлөлтийн гэрчилгээний үнэ – 2500 төгрөгийг Төрийн банкны 130000070592 дансанд тушаана

16 нас хүрээгүй хүүхэд

1. Ýöýã, ýõèéí ºðãºäºë /ÿìàð øàëòãààíààð îâîã, ýöãèéí /ýõèéí/ íýð, íý𠺺ð÷ëºõ áîëñîíîî òîäîðõîé áè÷íý/
2. Õ¿¿õäèéí çºâøººðºë /7-16 íàñíû õ¿¿õä¿¿ä áè÷ãýýð çºâøººð뺺 ãàðãàíà/
3. Ýöýã, ýõèéí èðãýíèé ¿íýìëýх болон гэрлэлтийн гэрчилгээний õóóëáàð. /íîòàðèòààð áàòàëãààæóóëñàí áàéíà/
4. Àðõèâûí ëàâëàãàà
5. Ñóðãóóëü, öýöýðëýãийн òîäîðõîéëîëò /íàñíû áàéäëààñ õàìààð÷/
6. Аì á¿ëèéí òîäîðõîéëîëò /Багийн засаг дарга олгоно/
7. Òóõàéí îðøèí ñóóãàà ãàçðûí áàãèéí Çàñàã äàðãûí òîäîðõîéëîëò /албан тоотоор/
9. Төрсний гэрчилгээний үнэ –5000
Овог нэр өөрчлөлтийн гэрчилгээний үнэ – 2500 төгрөгийг Төрийн банкны 130000070592 дансанд тушаана
ЭЦЭГ ТОГТООЛТЫН БҮРТГЭЛ
Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй эцэг, эх хамтарч, эсхүл хүүхдийн эцэг, эх болох нь тогтоогдоогүй эцэг буюу эх өөрөө өргөдөл гаргасан бол улсын бүртгэлийн байгууллага эцэг эхийг тогтооно.
Мөн гэр бүлийн тухай хуулийн 23.1 дэх заалтад зааснаас бусад тохиолдолд хүүхдийн эцэг, эх, асран хамгаалагч, төрөл садангийн хүн, хүүхдийн эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах байгууллага буюу 14 нас хүрсэн хүүхдийн хэн нэгний өргөдлийг үндэслэн эцэг, эхийг шүүх тогтооно.

Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг:

1. Өргөдөл /шинээр төрсөн хүүхэд ямар учраас эцэг тогтоолгох шалтгаантай болсныг тодорхой бичнэ//татах/
2. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Эцэг, эх өөрийн биеэр ирэх
4. Хүүхэд төрснийг тодорхойлох эмнэлгийн бичиг /СТ-4 маягт/, эх хүүхдийн эрүүл мэндийн ягаан дэвтрийг бөглөж,төрөх тасаг болон эрүүл мэндийн байгууллагын тамга дарагдсан байна
5. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 дансанд 2500 төгрөг тушаана.
ХҮҮХЭД ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛ
ҮРЧЛҮҮЛЭГЧ ТАЛ

1. Òºðñºí ýöýã, ýõèéí ºðãºäºë. / Хойд эцэг, эхийн аль нэг нь хүүхдийг үрчлэн авч байгаа бол төрсөн эх /эцэг/ -ийн зөвшөөрлийг авч өргөдөл íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëñàí байна/
2. Òºðñºí ýöýã, ýõèéí иðãýíèé ¿íýìëýõèéí õóóëáàð /íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëñàí/
3. Òºðñºí ýöýã, ýõèéí гýð á¿ëèéí áàòàëãààíû õóóëáàð./íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëñàí/
4. Ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí òîäîðõîéëîëò. /õ¿¿õäèéí/
5. Õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áè÷èã.
6. 7-14 íàñíû õ¿¿õýä ººðñäèéí áè÷ãýýð ãàðãàñàí çºâøººðºë.

ҮРЧИЛЖ АВЧ БАЙГАА ТАЛ

1. ¯ð÷èëæ àâ÷ áàéãàà ýöýã, ýõèéí ºðãºäºë./ Хойд эцэг, эхийн аль нэг нь хүүхдийг үрчлэн авч байгаа бол төрсөн эх /эцэг/ -ийн зөвшөөрлийг авч өргөдлийг íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëñàí байна/
2. ¯ð÷èëæ àâ÷ áàéãàà ýöýã, ýõèéí иðãýíèé ¿íýìëýõèéí õóóëáàð. /íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëñàí /
3. ¯ð÷èëæ àâ÷ áàéãàà ýöýã, ýõèéí гýð á¿ëèéí áàòàëãààíû õóóëáàð. /íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëñàí/
4. ¯ð÷èëæ àâ÷ áàéãàà ýöýã, ýõèéí бàãèéí Çàñàã äàðãûí òîäîðõîéëîëò /àì á¿ëèéí òîäîðõîéëîëò/
5. ¯ð÷èëæ àâ÷ áàéãàà ýöýã, ýõèéí аìüäðàëûí áàòàëãààíû òîäîðõîéëîëò /áàãèéí Çàñàã äàðãûí àëáàí áè÷ãýýð/
6. ¯ð÷èëæ àâ÷ áàéãàà ýöýã, ýõèéí аæëûí ãàçðûí òîäîðõîéëîëò. /öàëèíãèéí îðëîãûí õàìò/
7. ¯ð÷èëæ àâ÷ áàéãàà ýöýã, ýõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéíòîäîðõîéëîëò. /ДОХ, сүрьеэ, ñýòãýöèéí áîëîí óäàìøëûí ºâ÷èíã¿é ãýñýí./
8. ¯ð÷èëæ àâ÷ áàéãàà ýöýã, ýõèéí 3õ4 õýìæýýíèé íýã, íýã õóâü çóðàã.
9. ¯ð÷ëýãäýæ áàéãàà õ¿¿õäèéí 3õ4 õýìæýýíèé 1% çóðàã.
10. Төрсний гэрчилгээний үнэ – 5000
Хүүхэд үрчлэлтийн гэрчилгээний үнэ – 2500 төгрөгийг Төрийн банкны 130000070592 дансанд тушаана.
11. Үрчлэн авч байгаа эцэг, эх цагдаагийн газрын тодорхойлолтын үнэ – 1000 төгрөг тушаах /хүн тус бүр/

Жич: Үрчлэн авахыг хүсэгч нь хүүхдийн оршин суугаа газрын сум дүүргийн засаг даргад хүүхэд үрчлэн авах тухай хүсэлтээ гаргана.
ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАЛТЫН БҮРТГЭЛ
Гэрлэлтийг шүүхийн болон захиргааны журмаар цуцална.Хэрэв эхнэр, нөхрийн хэн нэг нас барсан, эрх зүйн чадамжгүйд тооцсон, 3-аас дээш жил хорих ял эдлэхээр шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон бол эхнэр, нөхрийн хэн нэгнийх нь гаргасан хүсэлтээр гэрлэлтийг цуцалж болно.

А. ШҮҮХИЙН ЖУРМААР ЦУЦЛАХАД

1. Гэрлэлт цуцлалтын тухай шүүхийн шийдвэр /эх хувиар/
2. Эхнэр, нөхрийн аль нэг нь иргэний үнэмлэх хуулбартай ирнэ.
3. Гэр бүлийн баталгаа /эх хувиар/, эсвэл гэрлэлтийн лавлагаа
Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 дансанд 2500 төгрөг тушаана.

Тайлбар: 0-18 насны хүүхэдтэй буюу эд хөрөнгийн маргаантай бол заавал шүүхээр шийдвэрлүүлнэ

Б. ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ЦУЦЛАХАД

1. Эхнэр, нөхрийн хамтран гаргасан өргөдөл /шаардлага: насанд хүрээгүй хүүхэдгүй, эд хөрөнгийн маргаангүй тухай өргөдлийг нотариатаар батлуулсан байна/
2. Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх
3. Багаас үр хүүхэдгүй тодорхойлолт /албан бичгээр/
4. Гэр бүлийн баталгаа /эх хувиар/, эсвэл гэрлэлтийн лавлагаа
5. Хоёулаа хамтдаа ирнэ.Эхнэр, нөхрийн аль нэг байхгүй тохиолдолд итгэмжлэлтэй байх
6. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 дансанд 2500 төгрөг тушаана.
НАС БАРАЛТЫН БҮРТГЭЛ
Иргэний нас барсныг суурин газарт 5 хоног, орон нутагт 10 хоногийн дотор оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг:
1. Нас барсан тухай эмнэлгийн бичиг /АМ-7 маягт/
2. Иргэний үнэмлэх / нас барсан иргэний болон нас барагчийг бүртгүүлэхээр ирсэн иргэний/
3. Эрүүл мэндийн дэвтэр

НАС БАРАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН АВАХАД

1. Архивын лавлагаа
2. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 дансанд 5000 төгрөг тушаана.
ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ
Энд дарж татаж авна уу
ЛАВЛАГАА АВАХАД
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ
ГАДААД ПАСПОРТ
Үндэсний гадаад паспорт, Монгол Улсад буцах үнэмлэх нь Монгол Улсын иргэнийг гадаад улсад зорчин явааг батлан гэрчлэх баримт бичиг болно.Дипломат, албан паспортыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, энгийн гадаад паспортыг нийслэлд иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, орон нутагт аймгийн иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн алба тус тус олгож, хугацааг сунгах, хүчингүй болгох, нэгдсэн бүртгэл хөтлөх ажлыг эрхэлнэ.
ЗУРГАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Зургийн арын фон цагаан, нүүрний өндөр 3,5-4,5 см-ийн хэмжээтэй нийт зургийн 90%-ийг эзэлсэн, эгц харсан, дух, чихний хэсэг ил гарсан байх.
Зурагнаас татаагүй, компьютерээр засварлаагүй байх.
Зургийн өнгө тод,өнгөний ялгарал сайн,нүүрэн хэсэг болон арын фон сүүдэргүй,малгай өмсөөгүй,нүдний шилгүй байх.
Зэвсэгт хүчин,цагдаа,төмөр зам болон бусад төрлийн дүрэмт хувцастай авахуулаагүй байх.
Гоо сайхны мэс ажилбар хийлгэсэн тохиолдолд тухайн эмнэлэгийн байгууллагын тодорхойлолт / мэс ажилбар хийлгэхээс өмнөх болон хийлгэсний дараах үеийн харьцуулсан зурагтай/
ШИНЭЭР ГАДААД ПАСПОРТ АВАХАД
1.Иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй хүүхэд бол төрсний гэрчилгээ
2.Гадаад паспортын зураг - 5 хувь /3.5х4.5 хэмжээний стандартад нийцсэн/
3.Өмнө нь гадаад паспорт эзэмшиж байсан бол тухайн гадаад паспорт
4.Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар -2 хувь / 16 насанд хүрээгүй хүүхэд/

Гадаад паспортын үнэ

Хугацаа 5 жил - 32500 төгрөг
1.Голомт банкны 1401001081 тоот дансанд 18800 төгрөг
2.Голомт банкны 1401001218 тоот дансанд 8700 төгрөг
3.Төрийн банкны 130000801704 тоот дансанд 5000 төгрөг
ГАДААД ПАСПОРТ СУНГАХАД
1.Гадаад паспорт болон иргэний үнэмлэх
2.Төрийн банкны 130000070602 тоот дансанд сунгалтын үнэ тушаана.
- 1 жил – 2000 төгрөг
- 2 жил – 4000 төгрөг
- 3 жил – 6000 төгрөг
- 4 жил – 8000 төгрөг
- 5 жил – 10000 төгрөг
3.Тэмдэгтийн хураамж 130000801704 тоот дансанд 2500 төгрөг тушаана.
СУМ, БАГ ХООРОНД ШИЛЖИХЭД
1.Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.
2.Шилжин явж байгаа болон шилжин очиж байгаа багаараа маягт бөглүүлнэ. /маягт баг дээр байгаа/
3.16 хүртлэх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
4.Насанд хүрсэн иргэн бүр
- Төрийн банкны 130000070576 тоот дансанд 1500 төгрөг
- Төрийн банкны 130000801704 тоот дансанд 1000 төгрөг тус тус тушаана.
БУСАД АЙМАГ ХОТ РУУ ШИЛЖИН ЯВАХАД
1. Бусад аймаг хотод оршин суух тухай шилжилт хөдөлгөөний маягтыг оршин суугаа баг хороондоо очиж хаягийн тодорхойлолт хийлгэх
2. Иргэний үнэмлэх
3. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
4. 16 хүртлэх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
5. Үйлчилгээний хураамж

А.Улаанбаатар хот руу:
Насанд хүрсэн иргэн бүр
- Төрийн банкны 130000070576 тоот дансанд 5000 төгрөг
- Төрийн банкны 130000801704 тоот дансанд 1000 төгрөг тус тус тушаана.

Б.Аймаг хооронд:
Насанд хүрсэн иргэн бүр
- Төрийн банкны 130000070576 тоот дансанд 2500 төгрөг
- Төрийн банкны 130000801704 тоот дансанд 1000 төгрөг тус тус тушаана.
БУСАД АЙМАГ ХОТООС ШИЛЖИН ИРЭХЭД
1. Тухайн аймаг хотоос хасалт хийлгэсэн ИУБ 22 маягтын тасалбар
2. Шилжилт хөдөлгөөний маягтыг оршин суух баг хороондоо очиж хаягийн тодорхойлолт хийлгэх