Тус хэлтэс нь, Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх захиргааны байгууллагуудын 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнгээр тэргүүн байр эзэллээ. Ажил үйлсээрээ аймагтаа тэргүүлсэн хамт олондоо цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хү

Хайх