Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг Эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

1.Мэдүүлэг гаргах

2.Түрээсийн гэрээ- эх хувь /1-ээс дээш өмчлөгчтэй бол өмчлөгч бүрийн зөвшөөрөл/

3.Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банкны  130000070615 дансанд  барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгийн 0,05%-аар тооцож тушаах /

-Түрээслэх эд хөрөнгөнд үүрэг ногдуулсан хэлцэл бүртгэгдсэн бол эрх ашиг нь хөндөгдөж  болох этгээдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл

 

Хайх