Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

-Албадан дуудлага худалдаагаар худалдсан авсан бол  өмчлөх эрх шилжүүлсэн шийдвэр, гэрээ

-Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд заасны дагуу мөнгөн төлбөрийн үүрэгт  тооцож авсан бол энэ тухай тэмдэглэл, тэдгээртэй холбогдох  бусад баримт бичиг

-Барьцааны зүйл болох үл хөдлөх эд хөрөнгийг шүүхээс гадуур шууд худалдсан бол худалдах, худалдан авах гэрээ

-Шүүхээс гадуур албадан дуудлага худалдаагаар худалдсан бол дуудлага худалдааны тэмдэглэл,

1.Мэдүүлэг гаргах

2.Өмчлөх эрхийн гэрчилгээ / эх хувь/

3.Өмчлөх эрх олж авсан нотлох баримт/Шийдвэр, гэрээ,тэмдэглэл г.м/

4.Үйлчилгээний хураамж  /Төрийн банкны  130000070615 дансанд 20000 төгрөг /

 
Хайх