Шүүх, арбитрын шийдвэрээр өмчлөгч, эзэмшигч, Ашиглагч өөрчлөгдсөнийг эрхийн улсын бүртгэлд Бүртгүүлэхэд

1.Мэдүүлэг гаргах 

2.Шүүх, арбитрын  шийдвэр /эх хувь/

3.Өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/  /Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хураан авах боломжгүй бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг хамт хавсаргана/ 

4.Үйлчилгээний хураамж  /Төрийн банкны  130000070615 дансанд 20000 төгрөг /

Хайх