Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

1.Мэдүүлэг гаргах

2.Барьцааны гэрээ- эх хувь 

3.Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банкны  130000070615 дансанд  барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгийн 0,05%-аар тооцож тушаах /

-Төрийн өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааг бүртгүүлэхэд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуульд заасан эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлийг авна.

Хайх