Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрмийн хуулбар/
2. Арилжих гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
3. Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд /эх хувь/
4. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070615 тоот дансанд  20000 төгрөг  тушаана
5. Мэдүүлэг бөглөнө.

Хайх