Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

1.Мэдүүлэг гаргах

2.Хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх хэлцэл/ нотариатоор гэрчлүүлэх/

3.Өмчлөх эрхийн гэрчилгээ / эх хувь/

4.Үйлчилгээний хураамж  /Төрийн банкны  130000070615 дансанд 8000 төгрөг /

Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд, үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

Хайх