Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

1.Мэдүүлэг гаргах
2.Худалдах, худалдан авах гэрээ / нотариатоор гэрчлүүлэх/
3.Өмчлөх эрхийн гэрчилгээ / эх хувь/
4.Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдан борлуулсны  2% -ийн татвар төлсөн
5.Үйлчилгээний хураамж  /Төрийн банкны  130000070615 дансанд 20000 төгрөг /

 

§   Барилга, байгууламжийн зарим хэсгийг /худалдах, бэлэглэх гэрээ/ шилжүүлсэн  бол тухайн эд хөрөнгийн өөр этгээдэд шилжиж  байгаа болон тухайн өмчлөгчид үлдэж байгаа хэсгийг зураг төсөлд тусгаж талууд гарын үсэг зурах ба  энэ нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

§    Гэрээнд болзол тавьсан, эсхүл гэрээний үүргийг хэсэгчлэн биелүүлэхээр заасан тохиололд эрхээ шилжүүлж  байгаа этгээдийн зөвшөөрөл нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг тамга, тэмдгээр, иргэн бол тухайн иргэний гарын үсгийг нотариатаар гэрчлүүлнэ.

 

Хайх