Амины орон сууцны байшин, сууц өмчлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

  1. Мэдүүлэг гаргах
  2. Өргөдөл/ хүсэлт/
  3. Өмчлөх эрхийг нотолсон баримт бичиг/
  4. Газар өмчлөх/ эзэмших/ эрхийн гэрчилгээний хуулбар
  5. Газрын төлөв байдал,чанарын улсын  хянан баталгааны дүгнэлт/ өмчилсөн газар дээр үл хөдлөх эд хөрөнгө барьсан бол/
  6. Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдэн баталгаажсан газрын кадастрын зураг/ эх хувь/
  7. Эд хөрөнгийг бүтэн харуулсан гэрэл  зураг
  8. Эд хөрөнгийн зураг төсөл/ план зураг /
  9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 100210000941 дансанд  үнийн дүнгийн 0,01%-иар  тооцно./Хайх