Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг


  1. Мэдүүлэг гаргах
  2. Өргөдөл
  3. Орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ / эх хувь/
  4. Өмчлөгчөөр тогтоосон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн эх хувь
  5. Үйлчилгээний хураамж  /Төрийн банкны  130000070615 дансанд 5000 төгрөг /Хайх