Газар өмчлөх

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
  1. Мэдүүлэг гаргах
  2. Өргөдөл
  3. Газар өмчлөх эрх олгосон шийдвэр/ хуулбар үнэн тэмдгээр баталгаажсан/
  4. Газрын төлөв байдал,чанарын улсын  хянан баталгааны дүгнэлт/ эх хувь/
  5. Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдэж баталгаажсан кадастрын зураг/ эх хувь/
Хайх