Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл

А. ШҮҮХИЙН ЖУРМААР ЦУЦЛАХАД

1. Өргөдөл

2. Эхнэр нөхрийн иргэний үнэмлэх

3. Гэрлэлтийн гэрчилгэээ

4. Гэрлэлт дуусгавар болсон тухай шүүхийншийдвэр. /эх хувь/

5. ҮйлчилгээнийхураамжТөрийнбанкны 130000070592 тоот дансанд 2500төгрөг тушаана.

Тайлбар:0-18 насны хүүхэдтэй буюу эд хөрөнгийн маргаантай бол заавал шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.


Б. ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ЦУЦЛАХАД

1. Эхнэр нөхрийн тус тусдаа гаргасан  өргөдөл нотариатаар баталгаажуулсан байна.Жич: Өргөдөлд гэрлэгчдийн овог,эцгийн нэр,нэр,гэрлэлтйин гэрчилгээний дугаар болон гэрлэлтээ цуцлуулах талаар харилцан зөвшөөрсөн ,төрсөн болон үрчлэн авсан 18 хүртлэх насны хүүхэдгүй эд хөрөнгийн маргаангүй тухай дурьдсан байна.

/шаардлага: насанд хүрээгүй  хүүхэдгүй, эд хөрөнгийн маргаангүй байна./

2. Эхнэр, нөхрийниргэний үнэмлэх

3. Гэрлэлтийн гэрчилгээ,\лавлагаа\

4. Хоёулаа хамтдаа ирнэ. /Эхнэр нөхрийн хэн нэг нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боложмгүй бол өргөдөлд шалтгаанаа тодорхой бичих/

5. Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 тоот дансанд 2500 төгрөгтушаана.

Хайх