Шилжилт хөдөлгөөн

1.Иргэний үнэмлэх

2.16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

3.Оршин суух багийн тодорхойлолт

4.Цэргийн  бүртгэлд бүртгүүлж тэмдэглэгээ хийлгэсэн цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

5.Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг  хуулбарлана

6.Нотариатаар гэрчлүүлсэн түрээсийн,  захилагын гэрээ

Жич :  өөрийн нэр дээр өмчлөгч болон эзэмшигч  гэрчилгээгүй бол тухай оршин суух газрын үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөгч, эсхүл эзэмшигчийн бичгээр гаргасан оршин суулгах тухай зөвшөөрсөн өргөдөл

Улаанбаатар хотоос: Насанд хүрсэн иргэн бүр 

ü  Төрийн банкны 130000070576 тоот дансанд 5000

ü  Төрийн сан 100210000941 тоот дансанд 1000

Аймаг хооронд:Насанд хүрсэн иргэн бүр 

ü  Төрийн банкны 130000070576 тоот дансанд 2500

ü  Төрийн сан 100210000941 тоот дансанд 1000

Сум, баг хооронд:Насанд хүрсэн иргэн бүр 

ü  Төрийн банкны 130000070576 тоот дансанд 1500

ü  Төрийн сан 100210000941 тоот дансанд 1000

Хайх