Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд

ИРГЭН ТАНЫ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Өргөдөл   

/ямар шалтгаанаар овог, эцгийн /эхийн/ нэр ,нэр өөрчлөх болсоноо тодорхой  бичнэ/ нотариатаар батлуулна\

2.Төрсний гэрчилгээ / эх хувь,лавлагаа/

3.Иргэний үнэмлэх болон гэрлэлтийн гэрчилгээ 

4.Архивынлавлагаа /Төрсний гэрчилгээний

5.Үйлчилгээний  хураамж Төрийн банкны 130000070592дансанд - 2500, 5000 төгрөг тушаана.

6.Цагдаагийн тодорхойлолт/УБХэлтэс цагдаагаас албан тоотоор  авна/

Иргэн өөрийн овог, эцэг /эх/-ийн нэрийг дараах үндэслэлээр өөрчлөх хүсэлт гаргаж болно.

1.Эцэг /эх/-ийн үе уламжлагдан ирсэн овгийг буруу тогтоож иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн бол

2.Гадаад улсын иргэн,харьяалалгүй хүнтэй гэрлэсэн Монгол улсын иргэн нөхөр /эхнэр/-ийн овгоор бүртгүүлэх бол

3.Эцгийн овог нэрээр овоглож байсан иргэн эхийн овог,нэрээр овоглох,эхийн овог нэрээр овоглож байсан иргэн эцгийн овог нэрээр овоглох бол

4.Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн цахим санд дахь иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр,өөрийн нэр нь иргэний баримт бичиг дэх овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээс зөрүүтэй

5.Иргэн өөрийн нэрийг нэг удаа өөрчилж болно 

6.Иргэн өмнөх овог, эцэг /эх/-ийн нэр,өөрийн нэрээ сэргээлгэхээхр өргөдөл гаргаж болно:


ИРГЭН ТАНЫ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

/0-16/ насны хүүхэд

1.Эцэг  эхийн өргөдөл /ямар шалтгаанаар овог, эцгийн /эхийн/ нэр ,нэр өөрчлөх болсоноо тодорхой  бичнэ/

2. Хүүхдийн зөвшөөрөл/7-с дээш насны хүүхэд/

3.Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх 

4.Эцэг эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ

5.Төрсний гэрчилгээ эх хувь

6.Төрсний гэрчилгээний лавлагаа/төрийн банкинд 1000 төгрөг тушааж авна/

7. Үйлчилгээний  хураамж Төрийн банкны 130000070592дансанд - 2500, 5000 төгрөг тушаана.

8.Цагдаагийн тдорхойлолт/14-с дээш насны хүүхэд/ /УБХэлтэс цагдаагийн газраас албан тоотоорр авна/


Хайх