Гэрлэлтийн бүртгэл

ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР АВАХАД


1.Гэрлэж байгаа хосуудын  тус тусдаа  гаргасан    өргөдөл /маягтаар/

2.Урьд өмнө гэрлэж байсан эсэх лавлагаа. 

3. Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх. 

4.Эмнэлгийн эрүүл мэндийн бичиг. / Маягтыг заалны зөвлөх ажилтнаас авч БОЭТ-р бөглүүлэх

5.Хоёр талын гэрч насанд хүрсэн иргэн байх

6.Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 дансанд 2500төгрөг тушаана

7.Гэрлэж байгаа хосууд өөрийн биеэр ирнэ


ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН АВАХАД 


1.Архивынлавлагаа /Төрийнбанкны 130000070584 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана/

2.Эхнэр, нөхрийниргэний үнэмлэх. 

3.Үйлчилгээний хураамж Төрийн банкны 130000070592 тоот дансанд 5000төгрөг тушаана.

Хайх