Төрсний бүртгэл

 • ШИНЭЭР ТӨРСӨН ХҮҮХДЭД ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД

  1.Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх  
  2.Гэрлэлтийн гэрчилгээ
  3.Хүүхэд төрснийг тодорхойлох эмнэлэгийн гэрчилгээ  СТ-4 маягтыг эмнэлэгийн байгууллагаар бүрэн гйүцэд засваргүй бичүүлж, гарын үсэг зуруулж, тамга дарагдсан байна 
  4.Гэрлэлтээ батлуулаагүй эцэг эх хүүхдээ эцгийн овгоор бүртгүүлэх хүсэлтэй бол өөрсдийн биеэр ирнэ.\Өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол өргөдөлөө нотариатаар батлуулна.
  5.Эрүүл мэндийн ягаан дэвтэр авч ирэх/
  Тайлбар: Хүүхэд төрснөөс хойш  30 хоногийн  дотор бүртгүүлээгүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар торгох болохыг  анхаарна уу !!!

 • ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН АВАХ

  1. Архивынлавлагаа  /Төрийнбанкны 130000070584 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана/
  2. Эцэг,эхийниргэний үнэмлэх
  3. Үйлчилгээнийхураамж Төрийнбанкны 130000070592дансанд 5000 төгрөг тушаана.
Хайх