Иргэний цахим үнэмлэх

16 НАС ХҮРЧ ШИНЭЭР ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ АВАХАД
Монгол улсын иргэн 16 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өөхийн биеэр бүртгүүлнэ:

1.Төрсний гэрчилгээ
2.Эцэн / эх/ эсхүл асран хамгаалагч,харгалзан дэмжигчийн  иргэний үнэмлэх
3.Иргэний үнэмлэхний үнэ – 15000₮ /төрийн банкны – 130400030007 тоот дансанд тушаана/
4.Тэмдэгтийн хураамж  - 3300₮ /Төрийн сан 100210000941 тоот дансанд тушаана/

Тайлбар: 30 хоногийн дотор захиалаагүй тохиодолд зөрчлийн тухай хуулиар торгуультай болохыг анхаарна уу!!!
Торгуулийг Хяналтын улсын байцаагч шийдвэрлэнэ.\105 тоот\

ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ  ГЭЭГДҮҮЛЭЭД  ДАХИН АВАХАД 

1.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлуулсан бичиг
2.Иргэний үнэмлэхний үнэ – 15000₮ /Төрийн банк - 130400030007/
3.Тэмдэгтийн хураамж  - 3300₮ /Төрийн сан 100210000941 тоот дансанд /
4.Торгуулийг Хяналтын улсын байцаагч шийдвэрлэнэ.\105 тоот\    

ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХНИЙ 25,45 НАСНЫ СУНГАЛТ

1.Иргэний  үнэмлэхтэйгээ өөрийн биеэр ирнэ
2.Иргэний үнэмлэхний үнэ – 15000₮ /Төрийнбанк - 130400030007 тоот дансанд /
3.Тэмдэгтийн хураамж  - 3300₮ /Төрийн сан 100210000941 тоот дансанд //

Тайлбар: 30 хоногийн дотор захиалаагүй тохиодолд зөрчлийн тухай хуулиар торгуультай болохыг анхаарна уу!!!
Торгуулийг Хяналтын улсын байцаагч шийдвэрлэнэ. \105 тоот\

Хайх