ОРХОН аймаг УБХ 2020 оны статистик үзүүлэлт

 

Иргэний бүртгэл 2020 - 02-р сарын 03, Даваа гариг

Үйлчилгээний төрөл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

Өссөн дүнгээр

Төрсний бүртгэл

 193

174

  192559

   үүнээс

 эрэгтэй

 84

92

   97273

 эмэгтэй

 109

82

   95286

Гэрлэлтийн бүртгэл

 85

36

   20141

Гэрлэлт дуусгавар болсон бүртгэл

 17

19

   844

Үрчлэлтийн бүртгэл

 1

8

   918

Эцэг тогтоосны бүртгэл 

 7

2

   514

Овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл

 6

6

   820

Нас баралтын бүртгэл 

 46

35

   45126

   үүнээс

 эрэгтэй

 30

23

   1871

 эмэгтэй

 16

12

   2755

Нийт олгосон иргэний үнэмлэх

 612

510

  3161438

Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх

 136

111

   70317

 

16 нас хүрч авсан

 136

109

   67312

Дахин олгосон иргэний үнэмлэх

 164

125

   98387

үүнээс     

хаяж үрэгдүүлсэн

 138

118

   82338

овог нэр солисон

 2

 0

   24

төрсөн он тогтоолгосон

 1

   1   13

хаягийн хөдөлгөөн

 15

 1

   622

Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан

310

274

  148732

үүнээс 

25 нас хүрч

164

134

   83381

45 нас хүрч

146

140

  65351

Үндэсний энгийн гадаад паспорт

508

270

  145923

үүнээс

шинээр олгосон

508

270

   -778

ОХУ-ын хавсралт

 0

0

   -0

Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн

 310

192

   -502

  үүнээс

насанд хүрэгч

 160

 134

   -294

хүүхэд /16-аас доош насны/

 87

 58

   -145

Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн 

 745

378

   -1123

Сум хооронд шилжин ирсэн

 13

 42

   -55

  үүнээс

насанд хүрэгч

 9

35 

   -44

хүүхэд /16-аас доош насны/

 4

 7

   -11

Баг хооронд шилжин ирсэн

 732

336

   -1068

  үүнээс

насанд хүрэгч

 480

218

   -698

хүүхэд /16-аас доош насны/

 252

118

   -370

 

 

Хуулийн этгээдийн бүртгэл 2020 - 02-р сарын 03, Даваа гариг

Үйлчилгээний төрөл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

Өссөн дүнгээр

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

 21

20

  1455

Төрийн бус байгууллага

 6

   9   419

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

 -

 -

   --

Нөхөрлөл

 -

 -

   --

Хоршоо

 -

 -

   11

Хадгаламж зээлийн хоршоо

 -

 -

   --

Сан

 -

 -

   --

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага

 0

 1 

   -1

Шашны байгууллага

 -

   -   --

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

 -

 -

   --

Боловсрол, сургалтын байгууллага

 -

 -

   --

Чөлөөт бүс ХХК

 -

 -

   -- 

 

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 2020 - 02-р сарын 03, Даваа гариг

Үйлчилгээний төрөл 

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

Өссөн дүнгээр

Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх

873

1079

  7022654

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх

658

723

  4891870

1. Анхны бүртгэл

Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар

 5

 5

   2131

Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах

 5

 35

   2565


Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах

 66

 60

   46172


Төрөөс хувьчилсан орон сууц, газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

 2

 58

   51111


2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ    

Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх

10

  1

    112


Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх

 46

 44

   23113


Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх

  2

  5

   512


Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх

 22

28  

   1161


Бэлэглэх гэрээ

 28

26 

   1569


Худалдах , худалдан авах гэрээ

129

 193

   152474


3.Барьцааны гэрээ    

Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох

589

 542

   3441475


Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 2

  2

   26


Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 10

8   

   321

Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ

375

500

  2851160

Барьцаалбартай барьцааны гэрээ

142

213

  106461

4. Бусад гэрээ
 

Бусад гэрээ дуусгавар болгох

  2

 1

   14

Түрээсийн гэрээ

  1

 2

   25

5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох

  3

 5 

   19

Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх

 29

 17

   1561

Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх

 25

19

   1155

Эд хөрөнгийн хэмжээ, зориулалт өөрчлөгдөх

 8

 18

   935

6. Лавлагаа, хуулбар

 30

 20

   3787

 

 


Хайх