ОРХОН аймаг УБХ 2019 оны статистик үзүүлэлт

 

Иргэний бүртгэл 2019 - 5-р сарын 07, 

Үйлчилгээний төрөл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

Өссөн дүнгээр

Төрсний бүртгэл

 142

199

200

224 

184

 

949

   үүнээс

 эрэгтэй

 65

90

102

 115

 92

 

464

 эмэгтэй

 77

109

98

109 

 92

 

485

Гэрлэлтийн бүртгэл

 47

65

49

46 

 61

 

268

Гэрлэлт дуусгавар болсон бүртгэл

 13

16

13

18 

 8


  68

Үрчлэлтийн бүртгэл

 2

5

  7

 8

 

28

Эцэг тогтоосны бүртгэл 

 2

5

3

 9

 

 28

Овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл

 4

7

6

 7

 14

 

 38

Нас баралтын бүртгэл 

 44

49

55

 48

 31

 

 227

   үүнээс

 эрэгтэй

 25

26

35

 29

 19

 

 134

 эмэгтэй

 19

23

20

 19

 12

 

 93

Нийт олгосон иргэний үнэмлэх

 726

369

625

325

1072

 

 3118

Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх

 168

40

129

 52

240 

 

 629

 

16 нас хүрч авсан

 168

40

129

 52

240

 

629

Дахин олгосон иргэний үнэмлэх

 271

145

198

 94

331

 

 1038

үүнээс     

хаяж үрэгдүүлсэн

 241

126

173

 87

296

 

 923

овог нэр солисон

 6

 1

 6

 -

 3

 

 16

төрсөн он тогтоолгосон

 0

 3

 6

 1

 2

 

 12

хаягийн хөдөлгөөн

 19

 9

 37

 1

 19

 

 85

Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан

287

184

301

 179

 501

 

 1451

үүнээс 

25 нас хүрч

151

94

137

 89

 254

 

 725

45 нас хүрч

135

90

164

 90

247 

 

 726

Үндэсний энгийн гадаад паспорт

362

384

295

 437

 271

 

 1749

үүнээс

шинээр олгосон

 362

384

295

437 

 271

 

 1749

ОХУ-ын хавсралт

 0

 0

 0

 0

 0

 

 0

Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн

 116

109

134

 127

 166

 

 652

  үүнээс

насанд хүрэгч

 84

 76

 83

 89

 109

 

 441

хүүхэд /16-аас доош насны/

 32

 33

 51

 38

 57

 

 211

Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн 

 460

366

112

 385

722 

 

 2158

Сум хооронд шилжин ирсэн

 4

 5

 3

 4

 

 20

  үүнээс

насанд хүрэгч

 4

 3

 3

 4

 

 16

хүүхэд /16-аас доош насны/

 0

 2

 0

 2

 0

 

 4

Баг хооронд шилжин ирсэн

 456

361

222

 381

 718

 

 2138

  үүнээс

насанд хүрэгч

 288

237

 130

243 

 502

 

1400

хүүхэд /16-аас доош насны/

 168

124

 92

 138

 216

 

 738

 

 

Хуулийн этгээдийн бүртгэл 2019 - 4-р сарын 02, Мягмар гариг, 08:50

Үйлчилгээний төрөл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

Өссөн дүнгээр

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

 20

20

19

 32

 6

 

 97

Төрийн бус байгууллага

 10

   7

6

 

 31

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

 -

 -

 -

 -

 16

 

 16

Нөхөрлөл

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

Хоршоо

 -

 1

 -

 -

 - 

 

 1

Хадгаламж зээлийн хоршоо

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

Сан

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага

 1

 1

 -

 -

 -

 

 2

Шашны байгууллага

 -

 -

 1

 -

 

 1

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

 -

 -

 -

 -

 

 -

Боловсрол, сургалтын байгууллага

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

Чөлөөт бүс ХХК

 -

 -

 -

 -

 -

 

 - 

 

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 2019 - 4-р сарын 03, Лхагва гариг, 03:31

Үйлчилгээний төрөл 

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

Өссөн дүнгээр

Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх

1183

1092

 995

983 

1146

 

 5399

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх

872

713

 688

 710

780

 

3763

1. Анхны бүртгэл

Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар

 4

 2

 5

 2

 9

 

 22

Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах

 5

 7

 12

 40

 32

 

   96


Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах

 61

 30

 31

75 

 37

 

 234


Төрөөс хувьчилсан орон сууц, газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

 72

 48

 65

 91

 83

 

 359


2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ    

Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх

1

  -

 -

 -

 -

 

 1


Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх

 41

 39

 39

39 

 50

 

208


Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх

  3

  2

 -

 4

 4

 

13


Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх

 22

  5

 17

 27

 26

 

97


Бэлэглэх гэрээ

 17

 20

 21

 30

 29

 

117


Худалдах , худалдан авах гэрээ

138

 97

147

 243

 225

 

850


3.Барьцааны гэрээ    

Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох

521

 443

492

 662

 539

 

2657


Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 12

  3

  1

 3

 

 20


Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 14

   8

 10

 27

 5

 

 64

Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ

376

357

446

 604

 436

 

2219

Барьцаалбартай барьцааны гэрээ

163

119

145

 206

 220

 

 853

4. Бусад гэрээ
 

Бусад гэрээ дуусгавар болгох

  -

 -

  -

 -

 -

 

  -

Түрээсийн гэрээ

  -

 -

  -

 -

 1

 

  1

5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох

 6

 7

 15

 7

 8

 

43

Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх

 29

 15

 18

 32

 24

 

118

Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх

 18

 10

 12

 14

 17

 

71

Эд хөрөнгийн хэмжээ, зориулалт өөрчлөгдөх

 8

 8

 13

 23

 20

 

 72

6. Лавлагаа, хуулбар

 24

 14

 50

 64

 43

 

131

 

 


Хайх