ОРХОН аймаг УБХ 2019 оны статистик үзүүлэлт

 

Иргэний бүртгэл 2019 - 5-р сарын 07, 

Үйлчилгээний төрөл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

Өссөн дүнгээр

Төрсний бүртгэл

 142

199

200

224 

 

 

765

   үүнээс

 эрэгтэй

 65

90

102

 115

 

 

372

 эмэгтэй

 77

109

98

109 

 

 

393

Гэрлэлтийн бүртгэл

 47

65

49

46 

 

 

207

Гэрлэлт дуусгавар болсон бүртгэл

 13

16

13

18 

 


  60

Үрчлэлтийн бүртгэл

 2

5

  7

 8

 

 

22

Эцэг тогтоосны бүртгэл 

 2

5

3

 9

 

 

 19

Овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл

 4

7

6

 7

 

 

 24

Нас баралтын бүртгэл 

 44

49

55

 48

 

 

 196

   үүнээс

 эрэгтэй

 25

26

35

 29

 

 

 115

 эмэгтэй

 19

23

20

 19

 

 

 81

Нийт олгосон иргэний үнэмлэх

 726

369

625

325

 

 

 2046

Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх

 168

40

129

 52

 

 

 389

 

16 нас хүрч авсан

 168

40

129

 52

 

 

 389

Дахин олгосон иргэний үнэмлэх

 271

145

198

 94

 

 

 707

үүнээс     

хаяж үрэгдүүлсэн

 241

126

173

 87

 

 

 627

овог нэр солисон

 6

 1

 6

 -

 

 

 13

төрсөн он тогтоолгосон

 0

 3

 6

 1

 

 

 10

хаягийн хөдөлгөөн

 19

 9

 37

 1

 

 

 66

Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан

287

184

301

 179

 

 

 950

үүнээс 

25 нас хүрч

151

94

137

 89

 

 

 471

45 нас хүрч

135

90

164

 90

 

 

 479

Үндэсний энгийн гадаад паспорт

362

384

295

 437

 

 

 1478

үүнээс

шинээр олгосон

 362

384

295

437 

 

 

 1478

ОХУ-ын хавсралт

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн

 116

109

134

 127

 

 

 486

  үүнээс

насанд хүрэгч

 84

 76

 83

 89

 

 

 332

хүүхэд /16-аас доош насны/

 32

 33

 51

 38

 

 

 154

Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн 

 460

366

112

 385

 

 

 1436

Сум хооронд шилжин ирсэн

 4

 5

 3

 

 

 16

  үүнээс

насанд хүрэгч

 4

 3

 3

 

 

 12

хүүхэд /16-аас доош насны/

 0

 2

 0

 2

 

 

 4

Баг хооронд шилжин ирсэн

 456

361

222

 381

 

 

 1420

  үүнээс

насанд хүрэгч

 288

237

 130

243 

 

 

 898

хүүхэд /16-аас доош насны/

 168

124

 92

 138

 

 

 522

 

 

Хуулийн этгээдийн бүртгэл 2019 - 4-р сарын 02, Мягмар гариг, 08:50

Үйлчилгээний төрөл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

Өссөн дүнгээр

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

 20

20

19

 32

 

 

 91

Төрийн бус байгууллага

 10

   7

6

 

 

 28

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

 -

 -

 -

 -

 

 

 -

Нөхөрлөл

 -

 -

 -

 -

 

 

 -

Хоршоо

 -

 1

 -

 -

 

 

 1

Хадгаламж зээлийн хоршоо

 -

 -

 -

 -

 

 

 -

Сан

 -

 -

 -

 -

 

 

 -

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага

 1

 1

 -

 -

 

 

 2

Шашны байгууллага

 -

 -

 1

 

 

 1

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

 -

 -

 -

 

 

 -

Боловсрол, сургалтын байгууллага

 -

 -

 -

 -

 

 

 -

Чөлөөт бүс ХХК

 -

 -

 -

 -

 

 

 - 

 

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 2019 - 4-р сарын 03, Лхагва гариг, 03:31

Үйлчилгээний төрөл 

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

Өссөн дүнгээр

Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх

1183

1092

 995

983 

 

 

 4253

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх

872

713

 688

 710

 

 

 2983

1. Анхны бүртгэл

Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар

 4

 2

 5

 2

 

 

 13

Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах

 5

 7

 12

 40

 

 

 64


Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах

 61

 30

 31

75 

 

 

 197


Төрөөс хувьчилсан орон сууц, газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

 72

 48

 65

 91

 

 

 276


2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ    

Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх

1

  -

 -

 -

 

 

 1


Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх

 41

 39

 39

39 

 

 

158


Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх

  3

  2

 -

 4

 

 

  9


Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх

 22

  5

 17

 27

 

 

 71


Бэлэглэх гэрээ

 17

 20

 21

 30

 

 

 88


Худалдах , худалдан авах гэрээ

138

 97

147

 243

 

 

 625


3.Барьцааны гэрээ    

Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох

521

 443

492

 662

 

 

2118


Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 12

  3

  1

 

 

 17


Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 14

   8

 10

 27

 

 

 59

Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ

376

357

446

 604

 

 

1783

Барьцаалбартай барьцааны гэрээ

163

119

145

 206

 

 

 633

4. Бусад гэрээ
 

Бусад гэрээ дуусгавар болгох

  -

 -

  -

 -

 

 

  -

Түрээсийн гэрээ

  -

 -

  -

 -

 

 

  -

5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох

 6

 7

 15

 7

 

 

 35

Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх

 29

 15

 18

 32

 

 

 94

Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх

 18

 10

 12

 14

 

 

 54

Эд хөрөнгийн хэмжээ, зориулалт өөрчлөгдөх

 8

 8

 13

 23

 

 

 52

6. Лавлагаа, хуулбар

 24

 14

 50

 64

 

 

 88

 

 


Хайх