ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2019.03.18-2019.03.22-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ


Гадаад паспортын чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 80 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  39 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 18 насанд хүрсэн иргэн, 12 хүүхэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 6, иргэнд 279 нийт 285 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

Төрөлтийн бүртгэл 38, эцэг тогтоолтын бүртгэл 1, овог нэр өөрчлөлт 3, үрчлэлт 7, гэрлэлтийн бүртгэл 8, гэрлэлт цуцлалт 1, нас баралтын бүртгэл 15  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 73 бүртгэл хийгдсэн.

Төрсөний дахин 7. ЗӨГ 24 нийт 31 бүртгэл

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

 23 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж,

 62 иргэний үнэмлэхээ дахин авах

 112 иргэний 25,45 насны сунгалт

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт үйлчилгээ үзүүлснээс 402

Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах 30

Өмчлөх эрх шилжүүлэх 66

Барьцааны гэрээ 287

Бүртгэлд өөрчлөлт оруула 15

Лавлагаа 4

 

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø  Шинээр байгууллагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх-7

Ø  Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх-0

Ø  Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх-1

Ø  Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг улсын бүртгэлд бүртгэх-6

Ø  Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох-2

Ø  Салбар бүртгүүлэх-0

Ø  Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт-21

Ø  Хуулийн этгээдийн лавлагаа, хуулбар олгох-4

Ø  Иргэний хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох-8

Ø  Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах-2

Ø  Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа, мэдээлэл өгсөн.-1Хайх