ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.04.23-2018.04.27-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 102 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  96 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 17 насанд хүрсэн иргэн, 5 хүүхэд, шилжин явсан 38 насанд хүрсэн иргэн, 20 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 11, иргэнд 182 нийт 193 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 48, үрчлэлтийн бүртгэл 1, овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл 3, эцэг тогтоолтын бүртгэл 2, гэрлэлтийн бүртгэл 14, гэрлэлт цуцлалт 5, нас баралт 14 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 87 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 4, гэрлэлтийн дахин 0, нас баралт 2,үрчлэлтийн дахин 0 нийт 6 бүртгэл

Нөхөн бүртгэл: Төрөлт 2,  гэрлэлт 4, гэрлэлт цуцлалт 1,  ЗӨГ 3, нийт 10 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

34 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 31, насны сунгалт хийлгэх 51 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   132  иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

 

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 361 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 20

Ø Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 51

Ø Барьцааны гэрээ –264

Ø Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах –10

Ø Лавлагаа – 16

 

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх –10

Ø Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Ø Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 2

Ø Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 18

Ø Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 0

Ø Салбар бүртгүүлэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт –24

Ø Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 8

Ø Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 11

Ø Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 5

Ø Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 1

 

“ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЖ, ХЭЛ СОЁЛОО ХАМГААЛЖ, ХӨГЖҮҮЛЬЕ” аяны хүрээнд байгуулгынхаа хаягийг үндэсний болон кирил бичгээр хослуулан шинэчлэв.      

2018-04-26 нд Тус хэлтэс Монгол улсын Төрийн болон Албаны нууцын тухай хуулийн талаар Тагнуулын газраас сургалт авлаа

2018-04-26 нд Эко хорооллын иргэдтэй уулзсан уулзалтад тус хэлтэс оролцсон

2018.04.27 нд Эрдэнэ багт зохион байгуулагдсан аймгийн ИТХ-ын нэрэмжит “Хөгжлийн түүчээ –Хүний хөгжил” сэдэвт Төлөөлөгчийн өдөрлөгт оролцсон.

Хайх