ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01-САРД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 440 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  1404 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 174 насанд хүрсэн иргэн, 96 хүүхэд, шилжин явсан 104 насанд хүрсэн иргэн, 62 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 115, иргэнд 1120 нийт 1235 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

Төрөлтийн бүртгэл 157, эцэг тогтоолтын бүртгэл 67, овог нэр өөрчлөлт 10, үрчлэлт 6, гэрлэлтийн бүртгэл 45, гэрлэлт цуцлалт 17, нас баралтын бүртгэл 27  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 329 бүртгэл хийгдсэн.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

 132 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж,

 158 иргэний үнэмлэхээ дахин авах

 119 иргэний 25 насны сунгалт

 77 иргэний 45 насны сунгалт

 487 иргэнд цахим үнэмлэх олголоо.

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт үйлчилгээ үзүүлснээс 1345

Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах 139

Өмчлөх эрх шилжүүлэх 201

Барьцааны гэрээ 880

Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 66

Лавлагаа 55

Урьдчилсан тэмдэглэл 4

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø  Шинээр байгууллагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх-25

Ø  Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх-2

Ø  Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх-3

Ø  Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг улсын бүртгэлд бүртгэх-42

Ø  Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох-6

Ø  Салбар бүртгүүлэх-0

Ø  Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт-60

Ø  Хуулийн этгээдийн лавлагаа, хуулбар олгох-21

Ø  Иргэний хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох-34

Ø  Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах-9

Ø  Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа, мэдээлэл өгсөн.-5


Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм