ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01.15-2018.01.19-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 169 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  169 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 70 насанд хүрсэн иргэн, 36 хүүхэд, шилжин явсан 33 насанд хүрсэн иргэн, 13 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 45, иргэнд 236 нийт 281 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

Төрөлтийн бүртгэл 42, эцэг тогтоолтын бүртгэл 18, овог нэр өөрчлөлт 3, үрчлэлт 1, гэрлэлтийн бүртгэл 14, гэрлэлт цуцлалт 5, нас баралтын бүртгэл 16  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 99 бүртгэл хийгдсэн.

Төрсөний дахин 2, нас баралт дахин 0, гэрлэлт 3 нийт                                              

Нөхөн бүртгэл төрөлт 3, гэрлэлт 15, ЗӨГ 3 нийт 21 бүртгэл

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

 42 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж,

 41 иргэний үнэмлэхээ дахин авах

 39 иргэний 25 насны сунгалт

 28 иргэний 45 насны сунгалт

 114 иргэнд цахим үнэмлэх олголоо.

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт үйлчилгээ үзүүлснээс 435

Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах 51

Өмчлөх эрх шилжүүлэх 47

Барьцааны гэрээ 304

Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 23

Лавлагаа 9

Урьдчилсан тэмдэглэл 1

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø  Шинээр байгууллагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх-5

Ø  Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх-2

Ø  Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх-1

Ø  Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг улсын бүртгэлд бүртгэх-13

Ø  Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох-5

Ø  Салбар бүртгүүлэх-0

Ø  Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт-14

Ø  Хуулийн этгээдийн лавлагаа, хуулбар олгох-2

Ø  Иргэний хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох-8

Ø  Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах-2

Ø  Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа, мэдээлэл өгсөн.-2

Авилгатай тэмцэх газрын зохион байгуулсан ХАСХОМ –ын  сургалтанд албан хаагчид хамааргадсан .

2018-01-19 Дархан –Уул аймгийн УБХ-ийн Иргэний бүртгэлийн  Улсын  ахлах бүртгэгч,  улсын бүртгэгч ,инженнер нар харилцан туршлага судалсан


Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм