ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018.01.08-01.12-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспортын сунгалт чиглэлээр:

     Гадаад  паспорт авах хүсэлт гаргасан 125 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  159 насанд хүрсэн иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 54 насанд хүрсэн иргэн, 35 хүүхэд, шилжин явсан 40 насанд хүрсэн иргэн, 33 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 38, иргэнд 386 нийт 424 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

Төрөлтийн бүртгэл 36, эцэг тогтоолтын бүртгэл 19, овог нэр өөрчлөлт 4, үрчлэлт 2, гэрлэлтийн бүртгэл 18, гэрлэлт цуцлалт 4, нас баралтын бүртгэл 11  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 94 бүртгэл хийгдсэн.

Төрсөний дахин 9, нас баралт дахин 1, гэрлэлт 4 нийт 14 бүртгэл.                                            

Нөхөн бүртгэл төрөлт 3, гэрлэлт 1, ЗӨГ 3 нийт 7  бүртгэл

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

 37 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж,

 30 иргэний үнэмлэхээ дахин авах

 29 иргэний 25 насны сунгалт

 26 иргэний 45 насны сунгалт

 101 иргэнд цахим үнэмлэх олголоо.

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт үйлчилгээ үзүүлснээс 399

Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах 39

Өмчлөх эрх шилжүүлэх 91

Барьцааны гэрээ 232

Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 20

Лавлагаа 15

Урьдчилсан тэмдэглэл 2

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø  Шинээр байгууллагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх-7

Ø  Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх-1

Ø  Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх-2

Ø  Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг улсын бүртгэлд бүртгэх-8

Ø  Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох-0

Ø  Салбар бүртгүүлэх-0

Ø  Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт-19

Ø  Хуулийн этгээдийн лавлагаа, хуулбар олгох-11

Ø  Иргэний хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох-8

Ø  Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах-5

Ø  Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа, мэдээлэл өгсөн.-9

 

Хайх