ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.11.20-11.24-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 75-ыг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 78 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  104 насанд хүрсэн иргэн,  аймаг хотоос шилжин ирсэн 31 насанд хүрсэн иргэн, 9 хүүхэд, шилжин явсан 26 насанд хүрсэн иргэн, 12 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 8, иргэнд 259 нийт 267 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 39, овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл 2, эцэг тогтоолтын бүртгэл 16, үрчлэлтийн бүртгэл 2, гэрлэлтийн бүртгэл 17, гэрлэлт цуцлалт 4, нас баралт 18 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 98 бүртгэл.

Төрсний дахин 7, нас баралт дахин 1, гэрлэлт дахин 3, нийт 11 бүртгэл

Нөхөн бүртгэл: Гэрлэлт 1, төрөлт 8, засвар өөрчлөлтийн бүртгэл 2,  нийт 11 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

30 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 37, насны сунгалт хийлгэх 50 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   118 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

 Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 256 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 29

Ø Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 42

Ø Барьцааны гэрээ 172

Ø Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 4

Ø Лавлагаа – 9

 Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 2

Ø Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 1

Ø Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 7

Ø Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 3

Ø Салбар бүртгүүлэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 13

Ø Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 4

Ø Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 4

Ø Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 2

Ø Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 0
Хайх