ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.11.13-11.17-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 39-ыг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 38 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг хотоос шилжин ирсэн 23 насанд хүрсэн иргэн, 19 хүүхэд, шилжин явсан 33 насанд хүрсэн иргэн, 11 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

 Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 70, иргэнд 114 нийт 184 лавлагаа олголоо.

 Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

Нөхөн бүртгэл: төрөлт 8, засвар өөрчлөлт 5, гэрлэлт 6,  нийт 19 бүртгэл.

 Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 342 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 42

Ø Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 64

Ø Барьцааны гэрээ 207

Ø Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 19

Ø Лавлагаа – 9

Ø Урьдчилсан тэмдэглэл – 1

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 17

Ø Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 10

Ø Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 1

Ø Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 6

Ø Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 1

Ø Салбар бүртгүүлэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 15

Ø Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 1

Ø Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 27

Ø Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 3

Ø Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 1
Хайх