ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.09.04-09.08-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 44-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 52 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  154 насанд хүрсэн иргэн,  аймаг хотоос шилжин ирсэн 45 насанд хүрсэн иргэн, 16 хүүхэд, шилжин явсан 29 насанд хүрсэн иргэн, 9 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 44, иргэнд 144 нийт 188 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 44, овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл 1, эцэг тогтоолтын бүртгэл 17, гэрлэлтийн бүртгэл 14, гэрлэлт цуцлалт 4, нас баралт 7 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 87 бүртгэл.

Төрсний дахин 4, засвар өөрчлөлтийн бүртгэл 7, нийт 11 бүртгэл

Нөхөн бүртгэл: Овог нэр өөрчлөлт 1, төрөлт 8,  нийт 9 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

51 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 92, насны сунгалт хийлгэх 89 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   324 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

 Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 343 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 18

Ø Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 65

Ø Барьцааны гэрээ 234

Ø Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 17

Ø Лавлагаа – 8

Ø Урьдчилсан тэмдэглэл – 1

 Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 2

Ø Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Ø Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 8

Ø Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 2

Ø Салбар бүртгүүлэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 19

Ø Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 1

Ø Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 3

Ø Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 0

Ø Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 12
Хайх