ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.06.05-06.09-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 64-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 42 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Сонгуулийн тухай хуулийн 66.1-д заасны дагуу 2017.04.26-06.27-ны өдрийг хүртэл шилжилт хөдөлгөөн түр зогссон.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 281, иргэнд 200 нийт 481 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 49, овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл 2, эцэг тогтоолтын бүртгэл 12, үрчлэлтийн бүртгэл 1, гэрлэлтийн бүртгэл 5, гэрлэлт цуцлалт 1, нас баралт 10 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 80 бүртгэл хийсэн.

Засвар өөрчлөлтийн бүртгэл 2

Нөхөн бүртгэл: Гэрлэлт 3 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

288 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

 Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 331 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 42

Ø Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 76

Ø Барьцааны гэрээ 183

Ø Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 16

Ø Лавлагаа – 12

Ø Урьдчилсан тэмдэглэл – 2

 Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 4

Ø Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Ø Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 10

Ø Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 1

Ø Салбар бүртгүүлэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 13

Ø Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 7

Ø Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 8

Ø Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 4

Ø Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 18
Хайх