ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.05.29-06.02-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 29-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 33 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Сонгуулийн тухай хуулийн 66.1-д заасны дагуу 2017.04.26-06.27-ны өдрийг хүртэл шилжилт хөдөлгөөн түр зогссон.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 65, иргэнд 117 нийт 182 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 45, овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл 1, эцэг тогтоолтын бүртгэл 22, гэрлэлтийн бүртгэл 7, гэрлэлт цуцлалт 1, нас баралт 4 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 80 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 8, гэрлэлтийн дахин 2, засвар өөрчлөлтийн бүртгэл 3, нийт 13 бүртгэл

Нөхөн бүртгэл: Гэрлэлт 1,төрөлт 2, нийт 3 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

21 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 32, насны сунгалт хийлгэх 61 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   92 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

 Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 318 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 37

Ø Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 60

Ø Барьцааны гэрээ 200

Ø Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 6

Ø Лавлагаа – 14

Ø Урьдчилсан тэмдэглэл – 1

 Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 4

Ø Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 3

Ø Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 11

Ø Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 0

Ø Салбар бүртгүүлэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 18

Ø Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 2

Ø Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 3

Ø Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 7

Ø Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 2
Хайх