ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.05.08-05.12-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 54-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 96 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.


Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Сонгуулийн тухай хуулийн 66.1-д заасны дагуу 2017.04.26-06.27-ны өдрийг хүртэл шилжилт хөдөлгөөн түр зогссон.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 8, иргэнд 253 нийт 261 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 52, овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл 3, эцэг тогтоолтын бүртгэл 23, гэрлэлтийн бүртгэл 19, гэрлэлт цуцлалт 6, нас баралт 12 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 115 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 1, гэрлэлтийн дахин 1, засвар өөрчлөлтийн бүртгэл 3, нийт 5 бүртгэл

Нөхөн бүртгэл: Төрөлт 5,  гэрлэлт 3, гэрлэлт цуцлалт 1, нийт 9 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

31 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 26, насны сунгалт хийлгэх 58 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   110 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

 Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 387 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 44

Ø Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 86

Ø Барьцааны гэрээ 231

Ø Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 11

Ø Лавлагаа – 14

Ø Урьдчилсан тэмдэглэл – 1

 Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 7

Ø Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 1

Ø Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 11

Ø Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 4

Ø Салбар бүртгүүлэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 25

Ø Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 4

Ø Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 9

Ø Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 2


Ø Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 13

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм