ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.04.17-04.21-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 558 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 51

Ø Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 81

Ø Барьцааны гэрээ 396

Ø Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 13

Ø Лавлагаа – 17

 

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 9

Ø Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Ø Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 1

Ø Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 8

Ø Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 3

Ø Салбар бүртгүүлэх – 0

Ø Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 31

Ø Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 0

Ø Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 11

Ø Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 1

Ø Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 12

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм