ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ЭХНИЙ 2 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 584-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 549 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  1781 насанд хүрсэн иргэн, 754 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 341 насанд хүрсэн иргэн, 135 хүүхэд, шилжин явсан 464 насанд хүрсэн иргэн, 186 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 660, иргэнд 1686 нийт 2346 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

Төрөлтийн бүртгэл 289,үрчлэлтийн бүртгэл 11, овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл 15, эцэг тогтоолтын бүртгэл 114, гэрлэлтийн бүртгэл 91, гэрлэлт цуцлалт 27, нас баралт 81 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 628 бүртгэл хийсэн.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

340 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 376, насны сунгалт хийлгэх 411 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   1127 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 2688 үйлчилгээ үзүүлснээс:

- Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 266

- Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 426

- Барьцааны гэрээ 1840

- Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 73

- Урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэх – 2

- Лавлагаа – 81

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

- Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 67

- Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 18

- Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх –76

- Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 11

- Салбар бүртгүүлэх – 0

- Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 88

- Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 88

- Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 90

- Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 28
Хайх