ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017.02.06-02.10-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 69-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 76 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд  102 насанд хүрсэн иргэн, 31 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 52 насанд хүрсэн иргэн, 25 хүүхэд, шилжин явсан 49 насанд хүрсэн иргэн, 13 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 88, иргэнд 185 нийт 172 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 31,үрчлэлтийн бүртгэл 4, эцэг тогтоолтын бүртгэл 13, гэрлэлтийн бүртгэл 19, гэрлэлт цуцлалт 7, нас баралт 12 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 86 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 15, гэрлэлтийн дахин 8, засвар өөрчлөлтийн бүртгэл 1, нийт 24 бүртгэл

Нөхөн бүртгэл: Төрөлт 5, гэрлэлт 8, нийт 13 бүртгэл.

 Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

55 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 39, насны сунгалт хийлгэх 50 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   128 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

- Нийт 308 үйлчилгээ үзүүлснээс:

- Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 36

- Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 68

- Барьцааны гэрээ 179

- Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 10

- Урьдчилсан тэмдэглэл - 1

- Лавлагаа – 14

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

- Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 7

- Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

- Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 1

- Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 8

- Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 3

- Салбар бүртгүүлэх – 0

- Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 21

- Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 6

- Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 10

- Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 4

- Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 20

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм