Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгууллаа

        Тус хэлтсээс 2017 оны 01 сарын 27-ны өдөр нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгууллаа.Нийт 306  иргэнд үйлчилгээг үзүүллээ.

А.   Эд  хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг 73  иргэнд үйлчилгээг  үзүүллээ.

          -Анхны бүртгэл - 8

          -Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ-14

          -Барьцааны гэрээ-23

          -Барьцаа дуусгавар болгох-24

          -Лавлагаа, хуулбар- 4

Б.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр 12 үйлчилгээ үзүүллээ.

            -  Шинээр хуулийн этгээд - 2

            -  Нэмэлт өөрчлөлт - 6

            -  Нэр баталгаажилт - 4

В.Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 201 үйлчилгээ үзүүллээ.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр төрсний бүртгэл 8, эцэг тогтоолтын бүртгэл 2, гэрлэлтийн бүртгэл 4, гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 1, нас баралтын бүртгэл 2-ийг бүртгэн 17 бүртгэл хийлээ. Мөн төрсний гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн 2, гэрлэлтийн гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн 2 нийт 4 иргэнд гэрчилгээ дахин олголоо.

Гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр гадаад паспорт захиалахыг хүссэн 18 иргэний материалыг хүлээн авч, 27 иргэний гадаад паспортод сунгалт хийх үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивийн лавлагаа олголтын чиглэлээр 30 иргэнд лавлагаа олголоо. Мөн Цагдаагийн байгууллагын албан хүсэлтийн дагуу 5 иргэний лавлагаа олголоо.

Иргэний үнэмлэх бүртгэлийн чиглэлээр 16 нас хүрч иргэний үнэмлэх авч буй 6 иргэний ИШБ-д хамруулан иргэний үнэмлэхээ хаяж үрэгдүүлсэн 20 иргэн, 25 насны сунгалт хийлгэх 6, 45 насны сунгалт хийлгэх 4 иргэний материалыг хүлээн авч 26 иргэнд хэвлэгдэн ирсэн иргэний үнэмлэхийг олголоо.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр Гадны аймаг хот руу шилжин явсан 12 иргэн, гадны аймаг хотоос шилжин ирсэн 11 иргэнд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Мөн Орхон аймаг доторхи шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн 21 иргэнд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм