ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.12.19-12.23-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 81-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 43 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 114 насанд хүрсэн иргэн, 43 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 39 насанд хүрсэн иргэн,14 хүүхэд, шилжин явсан 44 насанд хүрсэн иргэн, 17 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 60, иргэнд 179 нийт 239 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 50, эцэг тогтоолтын бүртгэл 24, овог нэр өөрчлөлт 4, гэрлэлтийн бүртгэл 11, гэрлэлт цуцлалт 4, нас баралт 10 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 103 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 4, гэрлэлтийн гэрчилгээ дахин 2, засвар өөрчлөлт 1, нийт 7 бүртгэл

Нөхөн бүртгэл: Төрөлт 4, гэрлэлт 4, гэрлэлт цуцлалт 1 нийт 9 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

30 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 41, насны сунгалт хийлгэх 62 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   168 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 350 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 34

Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 54

Барьцааны гэрээ 224

Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 8

Лавлагаа – 30

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 4

Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 2

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 7

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 1

Салбар бүртгүүлэх – 0

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 15

Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 2

Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 6

Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах – 1

Хууль хяналтын болон бусад албан бичигт лавлагаа мэдээлэл өгсөн – 2 

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм