ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016.12.05-12.09-НД ХИЙСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 51-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 19 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 96 насанд хүрсэн иргэн, 34 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 60 насанд хүрсэн иргэн, 24 хүүхэд, шилжин явсан 77 насанд хүрсэн иргэн,22 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 34, иргэнд 165 нийт 199 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 48, эцэг тогтоолтын бүртгэл 24, овог нэр өөрчлөлт 4, гэрлэлтийн бүртгэл 9, гэрлэлт цуцлалт 2, нас баралт 14 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 101 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 6, гэрлэлтийн гэрчилгээ дахин 1, нас баралтын дахин 1, нийт 8 бүртгэл

Нөхөн бүртгэл: Төрөлт 1, гэрлэлт 4

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

39 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 41, насны сунгалт хийлгэх 69 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   162 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 379 үйлчилгээ үзүүлснээс:

- Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 35

- Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 48

- Барьцааны гэрээ 271

- Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 8

- Лавлагаа – 16

- Урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэх – 1 
Хайх