Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 102 насанд хүрсэн иргэн, 39 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 52 насанд хүрсэн иргэн, 20 хүүхэд, шилжин явсан 62 насанд хүрсэн иргэн,17 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 57, иргэнд 159 нийт 216 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 48, эцэг тогтоолтын бүртгэл 19, овог нэр өөрчлөлт 3, гэрлэлтийн бүртгэл 11, гэрлэлт цуцлалт 2, нас баралт 13 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 96 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 6, гэрлэлтийн гэрчилгээ дахин 1, нийт 7 бүртгэл

Нөхөн бүртгэл: Төрөлт 6, гэрлэлт 4

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

31 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 34, насны сунгалт хийлгэх 42 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   167 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

- Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 10

- Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 0

- Татан буугдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэх – 1

- Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 16

- Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин олгох – 2

- Салбар бүртгүүлэх – 0

- Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 20

- Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 3

- Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 13

- Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах - 3

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм