Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 125 насанд хүрсэн иргэн, 86 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 20 насанд хүрсэн иргэн, 5 хүүхэд, шилжин явсан 65 насанд хүрсэн иргэн,25 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 85, иргэнд 315 нийт 400 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 40, эцэг тогтоолтын бүртгэл 13, овог нэр өөрчлөлт 5, үрчлэлт 3, гэрлэлтийн бүртгэл 12, гэрлэлт цуцлалт 2, нас баралт 13 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 88 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 11, нас баралтын дахин 1, засвар өөрчлөлтийн бүртгэл 2, гэрлэлтийн гэрчилгээ дахин 1, гэрлэлт цуцлалтын  гэрчилгээ дахин 1, нийт 16 бүртгэл

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

26 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 32, насны сунгалт хийлгэх 33 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   113 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

 Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 314 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø  Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 35

Ø  Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 39

Ø  Барьцааны гэрээ 222

Ø  Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 4

Ø  Лавлагаа – 14
Хайх