- Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 48

- Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 48

- Барьцааны гэрээ 133

- Бусад гэрээ – 1

- Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 6

- Лавлагаа – 23

- Урьдчилсан тэмдэглэл – 1

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

- Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 10

- Шилжин ирсэн болон шинэчлэгдсэн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх – 1

- Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх – 5

- Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажилт – 18

- Хуулийн этгээдийн лавлагаа олгох – 3

- Иргэн хуулийн этгээдэд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг захиалах хяналтын дугаар олгох – 12

- Иргэн хуулийн этгээдийн хүчингүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тамга, тэмдэг хураах

- Хуулийн хяналтын болон бусад албан бичигт өгсөн лавлагаа 3
Хайх