Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Сонгуулийн хуулийн 66.1-д заасны дагуу 2016.08.19-ний өдрөөс санал хураалтын өдрийг дуустал улсын хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөн түр зогссон.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 15, иргэнд 173 нийт 188 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 43, эцэг тогтоолтын бүртгэл 24, овог нэр өөрчлөлт 2, үрчлэлт 1, гэрлэлтийн бүртгэл 11, гэрлэлт цуцлалт 5, нас баралт 8 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 94 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 2

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

35 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 64, насны сунгалт хийлгэх 77 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   167 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон. 

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 362 үйлчилгээ үзүүлснээс:

- Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 47

- Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 56

- Барьцааны гэрээ 222

- Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 6

- Лавлагаа – 31

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

- Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд -9

- Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт - 8

- Хуулийн этгээдийн бүртгэлт хийгдсэн нэмэлт өөрчлөлт болон дахин гэрчилгээ – 11

- Хуулийн этгээдийн нэр дээр гарсан  лавлагаа 2

- Иргэний нэр дээр гарсан лавлагаа – 22
Хайх