Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 60

Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 63

Барьцааны гэрээ 202

Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 7

Лавлагаа – 46

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Шинэ - 4

Нэмэлт өөрчлөлт – 10

Нэрийн лавлагаа 11
Хайх