Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 74

Барьцааны гэрээ 183

Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 8

Лавлагаа – 17

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд -9

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг бүртгэсэн бүртгэл – 7

Нэрийн лавлагаа 13

Лавлагаа – 4

Татан буугдсан – 1 


ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН

БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

ЭХНИЙ  5 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

 

Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 954-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 1138 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөнд 11212 иргэн, аймаг хотоос шилжин ирсэн 705 насанд хүрсэн иргэн, 287 хүүхэд, шилжин явсан 1058 насанд хүрсэн иргэн,278 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.           

Сонгуулийн хуулийн 66.1-д заасны дагуу 2016.04.30-ны өдрөөс санал хураалтын өдрийг дуустал улсын хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөн түр зогссон.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 951, иргэнд 2412 нийт 3363 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 938, эцэг тогтоолтын бүртгэл 320, овог нэр өөрчлөлт 68,үрчлэлт 18, гэрлэлтийн бүртгэл 261, гэрлэлт цуцлалт 72, нас баралт 251 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 1928 бүртгэл хийсэн.

Гэрлэлтийн дахин 27, төрөлтийн дахин 275, нас баралтын дахин 8, засвар өөрчлөлт 45

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

727 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 1163, 1434 иргэний насны сунгалт хийгдлээ
Хайх