Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Сонгуулийн хуулийн 66.1-д заасны дагуу 2016.04.30-ны өдрөөс санал хураалтын өдрийг дуустал улсын хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөн түр зогссон.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 44, иргэнд 206 нийт 250 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 48, эцэг тогтоолтын бүртгэл 12, овог нэр өөрчлөлт 3,үрчлэлт 4, гэрлэлтийн бүртгэл 11, гэрлэлт цуцлалт 3, нас баралт 6 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 87 бүртгэл хийсэн.

төрөлтийн дахин 5

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

40 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 130, насны сунгалт хийлгэх 65 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   266 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 340 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 58

Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 74

Барьцааны гэрээ 183

Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 8

Лавлагаа – 17

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Шинэ -12

Нэмэлт өөрчлөлт – 15

Нэрийн лавлагаа 16

Лавлагаа – 5

Дахин – 3

Салбар – 1
Хайх