Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Сонгуулийн хуулийн 66.1-д заасны дагуу 2016.04.30-ны өдрөөс санал хураалтын өдрийг дуустал улсын хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөн түр зогссон.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 7, иргэнд 308 нийт 315 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 40, эцэг тогтоолтын бүртгэл 15, овог нэр өөрчлөлт 6, гэрлэлтийн бүртгэл 11, гэрлэлт цуцлалт 5, нас баралт 10 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 87 бүртгэл хийсэн.

Гэрлэлтийн дахин 1, төрөлтийн дахин 11,  засвар өөрчлөлт 2, нийт 14 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

49 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 121, насны сунгалт хийлгэх 110 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   142 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

 

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Шинэ -18

Нэмэлт өөрчлөлт – 21

Нэрийн лавлагаа 22

Лавлагаа – 11
Хайх