Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Сонгуулийн хуулийн 66.1-д заасны дагуу 2016.04.30-ны өдрөөс санал хураалтын өдрийг дуустал улсын хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөн түр зогссон.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 77, иргэнд 352 нийт 429 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 35, эцэг тогтоолтын бүртгэл 14, овог нэр өөрчлөлт 7, гэрлэлтийн бүртгэл 9, гэрлэлт цуцлалт 4, нас баралт 6 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 75 бүртгэл хийсэн.

Гэрлэлтийн дахин 2, төрөлтийн дахин 13,  засвар өөрчлөлт 3, нийт 18 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

59 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 145, насны сунгалт хийлгэх 134 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   185 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

 

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 320 үйлчилгээ үзүүлснээс:

Ø  Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 60

Ø  Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 59

Ø  Барьцааны гэрээ 175

Ø  Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 8

Ø  Лавлагаа – 18

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

Ø  Шинэ -9

Ø  Нэмэлт өөрчлөлт – 7

Ø  Нэрийн лавлагаа 17

Ø  Лавлагаа – 2
Хайх