Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 592 насанд хүрсэн иргэн, 189 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 64 насанд хүрсэн иргэн, 22 хүүхэд, шилжин явсан 82 насанд хүрсэн иргэн,27 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 122, иргэнд 131 нийт 253 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 52, эцэг тогтоолтын бүртгэл 21, овог нэр өөрчлөлт 5, гэрлэлтийн бүртгэл 11, гэрлэлт цуцлалт 4, нас баралт 7 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 100 бүртгэл хийсэн.

Гэрлэлтийн дахин 2, төрөлтийн дахин 8, нас баралтын дахин 7, засвар өөрчлөлт 4, нийт 21 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

42 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 74, насны сунгалт хийлгэх 70 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   219 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.
Хайх