Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 582 насанд хүрсэн иргэн, 108 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 47 насанд хүрсэн иргэн, 15 хүүхэд, шилжин явсан 92 насанд хүрсэн иргэн,18 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 67, иргэнд 203 нийт 270 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 47, эцэг тогтоолтын бүртгэл 11, овог нэр өөрчлөлт 1, гэрлэлтийн бүртгэл 16, гэрлэлт цуцлалт 3, нас баралт 11 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 89 бүртгэл хийсэн.

Гэрлэлтийн дахин 3, төрөлтийн дахин 13, нас баралтын дахин 2 нийт 18 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

64 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 84, насны сунгалт хийлгэх 75 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   168 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.
Хайх