Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 94 насанд хүрсэн иргэн,37 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 25 насанд хүрсэн иргэн, 8 хүүхэд, шилжин явсан 50 насанд хүрсэн иргэн,15 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 29, иргэнд 174 нийт 203 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 51, эцэг тогтоолтын бүртгэл 15, овог нэр өөрчлөлт 3, гэрлэлтийн бүртгэл 11, гэрлэлт цуцлалт 2, нас баралт 12,үрчлэлт 1  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 95 бүртгэл хийсэн.

Гэрлэлтийн дахин 2, төрөлтийн дахин 4.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

29 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 22, насны сунгалт хийлгэх 73 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   149 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

- Шинэ -8

- Нэмэлт өөрчлөлт – 16

- Нэрийн лавлагаа 16

- Лавлагаа – 3

- Дахин  - 2

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

Нийт 195 үйлчилгээ үзүүлснээс:

- Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 23

- Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 45

- Барьцааны гэрээ 106

- Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 7

- Лавлагаа – 14 

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм