Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 89 насанд хүрсэн иргэн,29 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 39 насанд хүрсэн иргэн, 12 хүүхэд, шилжин явсан 42 насанд хүрсэн иргэн,11 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 42, иргэнд 169 нийт 211 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 38, эцэг тогтоолтын бүртгэл 16, овог нэр өөрчлөлт 3, гэрлэлтийн бүртгэл 18, гэрлэлт цуцлалт 5, нас баралт 14,үрчлэлт 1  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 95 бүртгэл хийсэн.

Гэрлэлтийн дахин 1, төрөлтийн дахин 4.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

31 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 26, насны сунгалт хийлгэх 62 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   88 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

- Шинэ -11

- Нэмэлт өөрчлөлт – 12

- Нэрийн лавлагаа 23

- Лавлагаа – 3

- Шилжсэн  - 1

Эд хөрөнгийн чиглэлээр:

 Нийт 251 үйлчилгээ үзүүлснээс:

- Өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах - 59

- Өмчлөх эрх шилжүүлэх – 59

- Барьцааны гэрээ 108

- Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах – 12

- Лавлагаа – 13 

Санал асуулга

Иргэн таныг чирэгдүүлсэн үйлчилгээ манай байгууллагын аль бүртгэлд илүү байна вэ? 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гар утасны програм